توزیع آذوقه در رباط کریم

تصویر-توزیع آذوقه در رباط کریم

روز شنبه با حضور مددکاران خیریه علاوه بر برگزاری جلسه مشاوره توزیع آذوقه به 50 نفر از مددجویان انجام شدبرای آسان شدن کمک رسانی، اپلیکیشن اندرویدی نیکوکار را نصب کنید